140x140

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 2015-09-29

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและประเมิน สาขาเคมี ประเภท 1 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ 2015-11-19

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและประเมิน สาขาเคมี ประเภท 1 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ

ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท1) รุ่นที่ 2 2016-06-10

ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท1) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อองค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2016-08-10

ประกาศรายชื่อองค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สชวท. เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีมอบใบอนุญาตฯ 2016-08-24

สชวท. เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีมอบใบอนุญาตฯ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพฯ วาระที่ 3 2016-09-20

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพฯ วาระที่ 3

ประกาศลำดับเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ สาขาจุลินทรีย์ และสาขานิวเคลียร์ 2016-12-02

ประกาศลำดับเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ สาขาจุลินทรีย์ และสาขานิวเคลียร์

ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ เรื่อง ขอรับใบอนุญาต สาขาสิ่งแวดล้อม 2015-09-29

ประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพฯ เรื่อง ขอรับใบอนุญาต สาขาสิ่งแวดล้อม

ประกาศหลักเกณฑ์ การขอรับใบอนุญาต สาขาสิ่งแวดล้อม 2015-09-07

ประกาศหลักเกณฑ์ การขอรับใบอนุญาต สาขาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมและสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพฯ สาขาเคมีอันตราย ประเภทที่ 1 2015-08-11

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมและสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพฯ สาขาเคมีอันตราย ประเภทที่ 1

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2015-08-06

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๕/๒๕๕๘ 2015-09-30

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐาน

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสัมมนา สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย 2015-08-06

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสัมมนาวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557 2015-06-18

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557

รับสมัครงาน 2015-05-27

รับสมัครงาน

สชวท. จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นปฏิรูป EIA/EHIA 2015-05-07

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับราชบัณฑิตยสภา และ กอสส.จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสัมมนา สาขาสิ่งแวดล้อม 2015-02-19

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสัมมนาวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๗

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา 2014-10-01

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

ข่าว MOU นิวเคลียร์ 2015-01-05

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014-09-01

การเข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและเยี่ยมคารวะของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2014-09-01

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1 2015-10-02

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรับใบอนุญาตฯ สาขานิวเคลียร์ รุ่นที่ 2 (ประเภท2) 2015-10-02

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรับใบอนุญาตฯ สาขานิวเคลียร์ รุ่นที่ 2 (ประเภท2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 1 2015-10-02

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 1

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1 2015-10-09

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ประกาศยกเลิกการอบรมและสอบใบอนุญาต สาขาการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8 2015-10-28

ประกาศยกเลิกการอบรมและสอบใบอนุญาต สาขาการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 8

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ รุ่นที่ 2 (ประเภท2) 2015-10-29

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ รุ่นที่ 2 (ประเภท2)

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท2) รุ่นที่ 4 2015-11-12

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท2) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับใบอนุญาตฯ สาขานิวเคลียร์ (ประเภท2) รุ่นที่2 2015-11-27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับใบอนุญาตฯ สาขานิวเคลียร์ (ประเภท2) รุ่นที่2

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) 2016-03-24

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)

ประกาศรับสมัครสอบซ่อมรับใบอนุญาต สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 4 2016-05-03

ประกาศรับสมัครสอบซ่อมรับใบอนุญาต สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 4

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 3 (2559-2563) 2016-07-15

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 3 (2559-2563)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2017-05-02

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปฎิทินกิจกรรม

จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าของการอบรมและสอบ 2014-10-10

ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าของการอบรมและสอบ