140x140

อบรม รับสมัครการอบรมและสอบสาขาเคมี สำหรับผู้มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป วันที่ 12 กันยายน 2560 กทม.
วันที่ 08 มิถุนายน 2560 - 28 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00-16.00 น.
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่าย 5,350 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดโครงการ -- Download
กำหนดการ -- Download
แบบตอบรับ -- Download
อื่นๆ -- Download
จำนวนผู้เข้าร่วม 29 / 40 คน -- คลิกดูรายชื่อผู้เข้าร่วม

อบรม รับสมัครการอบรมและสอบ สาขาเคมี สำหรับผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 กทม.
วันที่ 08 มิถุนายน 2560 - 28 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00-16.00 น.
สถานที่ กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่าย 8,827.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดโครงการ -- Download
กำหนดการ -- Download
แบบตอบรับ -- Download
อื่นๆ -- Download
จำนวนผู้เข้าร่วม 23 / 40 คน -- คลิกดูรายชื่อผู้เข้าร่วม

จัดสอบ สอบซ่อม สาขาเคมี ผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี วันที่ 15 กันยายน 2560 กทม
วันที่ 08 มิถุนายน 2560 - 28 สิงหาคม 2560
เวลา 08.00-16.00 น.
สถานที่ กทม.
ค่าใช้จ่าย 1,337.50 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายละเอียดโครงการ -- Download
กำหนดการ -- Download
แบบตอบรับ -- Download
อื่นๆ -- Download
จำนวนผู้เข้าร่วม 8 / 20 คน -- คลิกดูรายชื่อผู้เข้าร่วม