140x140

ข่าวเด่น

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพฯ วาระที่ 3

ตามที่ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา 21 (2) วาระที่ 3 (2559-2563) แล้วนั้นสภาวิชาชีพฯ ได้ดำเนินการไป...

สชวท. เชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีมอบใบอนุญาตฯ

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและการประเมิน สาขาการจัดการความปลอดภัยทางเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ขึ้นไป รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและการประเมิน สาขาการจัดการความปลอดภัยทางเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 4สถานที่การอบรมและการประเมิน:วันที่ 22 กันยายน 2559ณ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและการประเมิน สาขาการจัดการความปลอดภัยทางเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและการประเมิน สาขาการจัดการความปลอดภัยทางเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 4การอบรมระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2559ณ ห้องปทุมว...

ประกาสรับสมัครสอบซ่อม สาขาเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป

ประกาศรับสมัครสอบซ่อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องก...

ประกาศรับสมัครสอบซ่อม สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี

ประกาศรับสมัครสอบซ่อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (สำหรับผู้มีประสบการ...

บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งนายและกรรมการ ม.21(2) สชวท.

บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา ๒๑ (๒)ตามที่คณะกรรมการสภ...

ประกาศรายชื่อองค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อองค์กรวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ1. สภาวิจัยแห่งชาติ2. สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 3. สมาคมวิทยาศ...

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระที่ 3 (2559-2563)

ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา 21 (2) วาระที่ 3 ...

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ

     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเครา...

ประกาศผลสอบรับใบอนุญาต สาขาจุลินทรีย์ รุ่นที่ 5

...

ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรมและสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท1) รุ่นที่ 2

ขยายเวลารับสมัครอบรมและสอบใบอนุญาตวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขานิวเคลียร์ (ประเภท1) รุ่นที่ 2 ผู้สนใจสามารถสมัครตามขั้นตอนได้ตั้งแต...

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขานิวเคลียร์ (ประเภท2) รุ่นที่ 4

ขยายเวลารับสมัครสอบใบอนุญาตวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบค...

ขยายเวลารับสมัครอบรมและประเมิน สาขาเคมีอันตราย ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการอบรมและการประเมิน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ ๔ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน...

ขยายเวลารับสมัครอบรมและประเมิน สาขาเคมีอันตราย ประสบการณ์ <8 ปี รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรมและการประเมิน เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ ๔ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน...

ประกาศขยายเวลาการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประกาศขยายเวลาการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ***การยื่นเอกสารสมัครขอรับใบอนุญาตฯให้ดำเนินการได้จนถึ...

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศ...

ประกาศรายชื่อหน่วยจัดฝึกอบรม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

...

แผนการอบรมและประเมิน สาขาเคมีอันตราย ประจำปี 2559

...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 3 ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 3(สำหรับผู้มีประสบ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2(สำหรับผู้ม...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2(สำหรับผู้มีประสบการณ์...

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ...

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเ...

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื...

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐาน

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐ...

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา

สชวท.เร่งสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม 4 สาขา        สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)จัดการแถลงข่าว...

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย

อ่านเนื้อหา

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

อ่านเนื้อหา

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์

อ่านเนื้อหา

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

อ่านเนื้อหา
ตรวจสอบสถานะสมาชิก

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงาน

...

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก

300x200

แผนกประชุม-สัมมนา

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด

300x200

แผนกอบรม

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด

300x200

แผนกจัดสอบ

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด