140x140

ข่าวเด่น

รับสมัครสอบใบอนุญาตสาขาสิ่งแวดล้อม

                                      &nbs...

รับสมัครอบรมและสอบสาขาเคมี รุ่นที่ 5

ประกาศรับสมัครอบรมและสอบเพื่อขอรับใ...

รับสมัครสอบซ่อมสาขาเคมี

                 รับสมัครสอบซ่อม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดกา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาสิ่งแวดล้อม (กรณีผ่านการสอบ)

...

แบบฟอร์มและขั้นตอนขอรับใบอนุญาตสาขาสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (จัดสอบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 59 ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

                        &nb...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินได้รับใบอนุญาตประเภท ผู้ชำนาญการ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุมของเสียอันตราย

...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เพิ่มเติม)รายชื่อ downloadอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ควบคุมเสียงและสั่นสะเทือน (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ควบคุมเสียงและสั่นสะเทือน (เพิ่มเติม)        Download-รายชื่อผู้...

ด่วนที่สุด...ประกาศรับสมัครสอบประเภทผู้เชี่ยวชาญ จัดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศรับสมัครสอบประเภทผู้เชี่ยวชาญ จัดสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ...

ด่วนที่สุด....ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

...

ด่วนที่สุด.....ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเภท ผู้ควบคมุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,ผู้ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

...

ประกาศสถานะ การจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ สาขาสิ่งแวดล้อม ประเภท ผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ ของเสียอันตราย และผู้ชำนาญการ (เพิีมเติม)

ประกาศสถานะ การจัดส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ สาขาสิ่งแวดล้อม ประเภท ผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ ของเสียอันตราย และผู้ชำนาญการDownloadDownload-เพิ่มเต...

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาวิชาชีพฯ วาระที่ 3

ตามที่ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรา 21 (2) วาระที่ 3 (2559-2563) แล้วนั้นสภาวิชาชีพฯ ได้ดำเนินการไป...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สาขาผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  สาขาผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 25591.  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน2.  ผู้ควบคุมมลพิษด้านขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิักูล3.  ผู้ควบคุมมลพิ...

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" วันที่ 23 กันยายน 2559

ภาพบรรยากาศจัดงานสัมมนา "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม" ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 08...

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ

     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเครา...

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศ...

ประกาศรายชื่อหน่วยจัดฝึกอบรม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2(สำหรับผู้ม...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2(สำหรับผู้มีประสบการณ์...

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ...

ประกาศผลสอบขอรับใบอนุญาต สาขาเคมี ประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 1

ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเ...

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗

จดหมายจากสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื...

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐาน

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐ...
ตรวจสอบสถานะสมาชิก

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงาน

...

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิก

300x200

แผนกประชุม-สัมมนา

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด

300x200

แผนกอบรม

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด

300x200

แผนกจัดสอบ

ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และนำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ SMEs

รายละเอียด