140x140
รายชื่อผู้สอบผ่านและสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 2
(สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย น้อยกว่า 8 ปี)
ดาวน์โหลดรายชื่อผูู้สอบผ่าน


ให้ผู้ที่สอบผ่านดำเนินการยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาต ตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ตาม ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธียื่นขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขา การผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี (แบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 4 ของประกาศ)* ดาวน์โหลดประกาศ

และกรอก ประวัติการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (แบบฟอร์มอยู่หน้าที่ 5 ของประกาศ)**

2. หลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนา Transcript, สำเนาปริญญาบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์ (ที่มีการรับรองจากหัวหน้างาน) หากท่านที่ได้ส่งเอกสารเหล่านี้มาทางไปรษณีย์แล้วตอนสมัครอบรม ก็ไม่ต้องส่งมาใหม่ ดังนั้นเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มคือ สำเนาทะเบียนบ้าน***

3. สําเนารายงานผลการสอบรับใบอนุญาตฯ  ดาวน์โหลด  ให้ท่าน print รายชื่อผู้สอบผ่านรับใบอนุญาตฯ หน้าที่มีชื่อท่าน พร้อม Highlight ตรงชื่อท่าน - เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง****

4. ส่งเอกสารมาที่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400