140x140

     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.)

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม

เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

หลักสูตรการควบคุมมลพิษทางน้ำ

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2559

ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์  ธีรานุพัฒนา stsccmu@gmail.com

053-941971, 053-943397, 081-5682857

www.stsc.science.cmu.ac.th