140x140

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก พ.ศ. 2554