140x140

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประเภทสมาชิกสามัญ

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีสัญชาติไทย

3. ต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรอง

4. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

5. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

6. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะที่ปรากฏเป็นอันตรายต่อสังคม

 

ประเภทสมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) ไม่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย

(2) ไม่ดำเนินการหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อบังคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

(3) ลักษณะอื่นที่สภาวิชาชีพประกาศกำหนดว่าเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้าม

 

ประเภทสมาชิกกิตติมศักดิ์

สมาชิกกิตติศักดิ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประเภทสมาชิกสามัญ

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกลุ่มวิชาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(4) สำเนาแสดงผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาให้การรับรอง (เฉพาะผู้ที่ไม่มีปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. วท.ม. ฯลฯ) เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามรูปถ่ายที่ปริ้นด้วยเครื่องปริ๊นอิงค์เจท และกระดาษบาง)

(6) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ประเภทสมาชิกวิสามัญ

(1) หนังสือมอบอำนาจ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ

(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

(4) สำเนาภาพถ่ายตราของสมาคม

(5) สำเนารายชื่อคณะกรรมการของสมาคม

(6) สำเนาข้อบังคับของสมาคมที่มีลายมือชื่อนายทะเบียนรับรองไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรอง

(7) สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคม

(8) เอกสารและหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

 

แบบฟอร์มคำขอสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสมาชิกสามัญ   (ดาวน์โหลด)

ประเภทสมาชิกวิสามัญ (ดาวน์โหลด)

 

** หมายเหตุ เอกสารหลักฐานจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และกรอกข้อความโดยละเอียดตามความเป็นจริง สำหรับสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ


วิธีการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1.ให้ยื่นคำขอและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือผู้อื่นดำเนินการแทน(โดยผู้ขอสมัครจะต้องกรอกเอกสารและลงนามด้วยตนเอง) ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/47 ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

2.เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีจดหมายแจ้งผลการอนุมัติพร้อมใบแจ้งชำระเงินส่งกลับให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

 

3.เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินทางธนาคารเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งสำเนาการชำระเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์มตอบรับสมาชิกภาพมายังสภาวิชาชีพฯแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกให้ภายใน 45 วันทำการ (ทางไปรษณีย์)

 

** หมายเหตุ หากการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วันทำการ

 


แบบฟอร์มคำขอสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทสมาชิกสามัญ   (ดาวน์โหลด)

                 ประเภทสมาชิกวิสามัญ (ดาวน์โหลด)


***สมัครสมาชิกใหม่กรุณารอหนังสืออนุมัติจากสภาวิชาชีพฯ ห้ามชำระเงินก่อนได้รับหนังสืออนุมัติเป็นสมาชิก***