140x140
ภาพบรรยากาศนายก สชวท. โดยนายนิรุจน์ อุทธา
และคณะผู้บริหาร สชวท.
มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วท. ประจำปี 2559 แด่ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวคนึงนุช พิมพ์อุบล ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

*************************************Download-ภาพบรรยากาศมอบของที่ระลึก