140x140
ภาพบรรยากาศเลขาธิการ สชวท. โดยผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
และคณะทำงาน สชวท. 
มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วท. ประจำปี 2559
แด่ นายกฤษณ์ณวัช นพนาคีพงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
*************************************