140x140
ประกาศผลการประเมิน สาขาการผลิต การควบคุม
และการจัดการสารเคมีอันตราย รุ่นที่ 4  
ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป และผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า 8 ปี

Download-รายชื่อผู้มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปีขึ้นไป รุ่นที่ 4
Download-รายชื่อผู้มีประสบการน้อยกว่า 8 ปี รุ่นที่ 4

1. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
Download-1.แบบคำขอรับใบอนุญาต
Download-2.อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง
Download-3.แบบฟอร์มการชำระเงิน/ขอรับใบเสร็จการชำระเงิน 
ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2559 


1.1  เอกสารการจัดส่งทางไปรษณีย์ มีดังนี้   (ส่วนขอรับใบอนุญาต)
1. กรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต  
2. สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
3. ติดรูปถ่าย  1  รูป 
4. ใบเสร็จตัวจริงหรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอรับใบเสร็จค่าใบอนุญาต ทั้งนี้ ขอให้ระบุให้ชัดเจนนะคะ ทั้งที่อยู่การจัดส่งใบอนุญาตและใบเสร็จการรับเงิน

2.  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
Download-แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ

2.1 เอกสารการจัดส่งทางไปรษณีย์ มีดังนี้ (ส่วนสมัครสมาชิก เฉพาะผู้ยังมิได้สมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพฯ)
1.  กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.  เอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดที่แจ้งในใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ
3.  การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ ยังไม่ต้องชำระค่าสมัครสมาชิก จนกว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัตรสมาชิก ดำเนินการจัดส่งหนังสืออนุมัติสมาชิก+แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ ไปให้ (เฉพาะส่วนที่สมัครสมาชิกสภาวิชาชีพฯ เท่านั้น)

หากท่านใดสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นางสาวปุณณาสา  สมจิตต์  
02-333-3700 ต่อ 3010 เจ้าหน้าที่ดูแลสาขาเคมี