140x140

                                                                                                             แบบฟอร์มและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตสาขาสิ่งแวดล้อม ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จากการจัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2559 จัดสอบ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  
ผู้สอบผ่านโปรดยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบฟอร์มและขั้นตอน ดังนี้
/download/attachment/272.pdf