140x140


ด้วยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. สถานที่ ณ จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาวิชาชีพฯและผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดดังนี้
                                         1. หนังสือเชิญ
                                         2. กำหนดการ
                                         3. โครงการ
                                         4. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
                                         5. แบบตอบรับ
                                         6. ร่างแก้ไขข้อบังคับสาขาเคมี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ลงทะเบียนออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น