140x140

วิธีการขอทำบัตรใหม่ของสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอต่อทำบัตรใหม่ให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

และนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไปชำระได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ


                2. นำส่งคำขอต่ออายุและสำเนาใบเสร็จการชำระเงินด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือผู้อื่นดำเนินการแทนได้ในเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/47 ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

                3. เมื่อผู้ขอทำบัตรใหม่ได้ชำระเงินทางธนาคารเรียบร้อยแล้วทั้งส่งสำเนาการชำระเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์ม

คำขอทำบัตรใหม่มายังสภาวิชาชีพฯแล้วนั้น เจ้าหน้าที่จะจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกให้

ภายใน 45 วันทำการ (ทางไปรษณีย์)

 

 

แบบฟอร์มการตอบรับสมาชิก

แบบคำขอทำบัตรใหม่ (ดาวน์โหลด)

ใบแจ้งการชำระเงิน (ดาวน์โหลด)