140x140

เงื่อนไขการต่ออายุสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สามารถยื่นต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้ก่อนหมดอายุ 3 เดือน

- หากไม่ดำเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคมของทุกปี ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

ให้ดำเนินการขอสมัครสมาชิกใหม่ตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนด


วิธีการต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

                 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอต่ออายุให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรง

ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิกตามอัตราที่กำหนด

ไปชำระได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

                2. นำส่งคำขอต่ออายุและสำเนาใบเสร็จการชำระเงินด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

หรือผู้อื่นดำเนินการแทนได้ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ สำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/47 ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

                3. เมื่อผู้ขอต่ออายุสมาชิกได้ชำระเงินทางธนาคารเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่ง

สำเนาการชำระเงินพร้อมกรอกแบบฟอร์มต่ออายุสมาชิกมายังสภาวิชาชีพฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

จะดำเนินการจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกให้ภายใน 45 วันทำการ

(ทางไปรษณีย์)

 

 

แบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิก

แบบต่ออายุสมาชิกภาพ (ดาวน์โหลด)

ใบแจ้งการชำระเงิน (ดาวน์โหลด)  สมัครใหม่กรุณารอหนังสืออนุมัติสมาชิกห้ามใช้แบบฟอร์มนี้