140x140

ประกาศสำนักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

---------------------------------

                                   ด้วย สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้   ดาวน์โหลด 1     ดาวนโหลด 2