140x140

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ ๕/๒๕๕๘
เรื่อง การรับรองหลักสูตรความรู้เคมีพื้นฐาน
เป็นหลักสูตรวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด