140x140

วิธีการสมัครขอรับใบอนุญาตฯ สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

                ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออยู่ระหว่างสมัครสมาชิก ดำเนินการสมัคร ดังนี้

1.  ลงทะเบียนออนไลน์  ( Clik ลงทะเบียน)

 

2.  ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามประกาศ ดังนี้

                - ประเภทผู้ชำนาญการ  Download

                - ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ขอแก้ไข)  Download

                - ประเภทผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสียอันตราย  Download

                - ประเภทผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน   Download

                - ประเภทผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  Download

***การยื่นเอกสารสมัครขอรับใบอนุญาตฯให้ดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559***

 

3. เมื่อผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไปภายใน 30 วันทำการนับแต่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับใบอนุญาตฯ  ทั้งนี้ การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ดังกล่าวนั้นเนื่องจากกฎกระทรวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ยังไม่ประกาศใช้จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ได้ และสภาวิชาชีพฯ จะออกใบอนุญาตให้ท่านต่อไปเมื่อกฎกระทรวง เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีผลบังคับใช้

 

4. ผู้สมัครขอรับใบอนุญาตฯ ในแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ ในแต่ละประเภทที่ผู้สมัครเกี่ยวข้อง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ทางสภาวิชาชีพฯอาจระงับการอนุมัติการให้ใบอนุญาตนั้นได้